Red Pack

Blue Pack

Silver Pack

Green Pack

Golden Pack

سیستم مدیریت هزینه شرکت پردازشگران عصر جدید شیراز با عنوان اختصاری CMP، شامل زیرمجموعه ای متشکل از 5 ماژول اصلی و یکپارچه است که بر اساس مفاهیم حسابداری مدیریت و مدیریت استراتژیک جهت مدیریت مصارف سازمانی و هدایت منابع مورد استفاده، بنا نهاده شده است. این سیستم در 5 مرحله شامل بسته های متناسب با سطح بلوغ سازمانی طراحی شده و به تدریج زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز جهت توسعه سازمان را فراهم می آورد و متناسب با فرهنگ کاری حاکم بر سازمان قابل پیاده سازی و تکمیل است. مراحل توسعه در نظر گرفته شده شامل 5 بسته نرم افزاری به ترتیب: قرمز، آبی، نقره ای، سبز و طلایی است که هر بستۀ سطح بالاتر، قابلیتهای مدیریتی فراتری را در اختیار مدیریت سازمان قرار می دهد. برخی از ویژگیهای مهم این سیستم در زیر به اختصار تشریح شده است.
 • تغییر رویکرد بودجه از تاکید بر ورودی ها و منابع به خروجی ها (Output) و پیامدها (Outcome) در راستای افزایش اثربخشی نظام بودجه در کنترل عملکرد بر اساس برنامه ها و اهداف استراتژیک سازمانی
 • مبتنی بر رویکرد مسئولیت سنجی و پاسخگویی در قالب مراکز مسئولیت، فعالیتها و خروجی ها
 • انطباق با برنامه استراتژیک سازمانی در سطوح خروجی ها، نتایج و پیامدها و مبتنی بر مدل بلوغ سازمانی
 • امکان مدیریت و کارسنجی منابع مولد سازمانی و برنامه ریزی تخصیص ظرفیت منابع به فعالیت ها و خروجی ها و ایجاد اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم های مدیریتی نظیر برون سپاری و کاهش تصدی گری و و قیمتگذاری خدمات
 • امکان ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف و در انطباق با چارت سازمانی و سلسله مراتب پاسخگویی
 • قابلیت ارزیابی و بودجه ریزی عملکرد بر اساس الگوهای مختلف ظرفیت سنجی و سنجش کارایی عملکرد
 • امکان تعریف دوره های مختلف بودجه ریزی و استفاده از سناریوهای مختلف منطبق با چرخه های مختلف عملکرد
 • قابلیت برنامه ریزی عملکرد بر اساس کمیت، زمان و کیفیت و ارزیابی و کنترل آن
 • برقراری ارتباط شفاف میان منابع صرف شده و عملکرد بخشی و سازمانی
 • ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی مورد نیاز جهت مدیریت هزینه ها با توجه به اثربخشی آن ها
 • استخراج بهای تمام شده انواع خدمات ارائه شده توسط سازمان و تخصیص مناسب و هدفمندِ (مبتنی بر عملکرد) اعتبارات بودجه ای با هدف ارائه خدمات مطلوب تر به جای صرف غیرهدفمند منابع بیشتر
 • ایجاد بسترهای اطلاعاتی مناسب جهت استانداردسازی خدمات از طریق شناسایی و تحلیل فعالیت های موثر در ارائه خدمات و ایجاد امکان بررسی و مهندسی فعالیت ها
 • بهبود و ارتقای تدریجی و مستمرِ عملکرد و کارایی کلیه زیرسیستم های اطلاعاتی سازمانی از طریق تبادل موثر اطلاعات با آن ها و برقراری امکان انتقال مکانیزه اطلاعات از سایر زیرسیستم ها
 • قابلیت کار در محیط وب، اندروید و ios
 • امکان تعریف و اتصال فرایندهای سازمانی با هدف سنجش عملکرد و ثبت رویدادها و اقدامات
 • نگرش سیستمی در تعریف الگوی سازمان و امکان تجمیع و ترکیب اطلاعات با رویکردی یکپارچه